Sukuseuran säännöt

SIITOSET ry:n SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Siitoset ry, kotipaikka Rautjärvi ja toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

–     järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksi

–     kerää ja arkistoi sukua koskevaa tutkimustietoutta sekä jakaa tutkimus- ja      perinnetietoa, sekä

–     harjoittaa sukuseuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuran toiminnasta.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoitettamalla siitä kirjallisesti  hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti sukuseuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukukokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta neljältä viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää yhdistyksen hallitus.

4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjoh- taja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja viisi muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haaraumien mukanaoloon hallituksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintää kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja  yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja sukuseuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7 § Yhdistyksen sukukokousten koollekutsuminen

Sukuseuran sukukokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava hallituksen päättämässä paikallisessa lehdessä. Postittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään  kahden (2) vuoden välein hallituksen määräämänä päivänä heinä-elokuun aikana.

Sukuseuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun sukuseuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Sukuseuran sukukokouksessa  on jokaisella kunniajäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen toimintakauden  jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Sukuseuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuunottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9 § Varsinainen sukukokous

Sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   kokouksen avaus

2.   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

4.   valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5.   hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.   esitetään sukuseuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot   varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta

7.   päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8.   vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle kahdelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle

9.   valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä

10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta  on tullakseen voimaan tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian olevan esillä.

Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat sukuseuran tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat sukuseuran tarkoituksen edistämiseen.

11 § Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.